ยื่นภาษี รู้มั้ย “ผู้สูงอายุ”ได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้อะไรบ้าง ?

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

รู้มั้ย! ยื่นเสียภาษีประจำปี ผู้มีเงินได้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปี หรือเป็นผู้ที่พิการ ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ จำนวน 190,000 บาทแรก สิทธิประโยชน์ – เงื่อนไขมีอะไรบ้าง อ่านเลย

มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 120,000 บาทต่อปี หรือไม่น้อยกว่าเดือนละ 10,000 บาท มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีประจำปี และไม่ใช่วัยทำงานเท่านั้น ผู้สูงอายุที่มีรายได้ก็ต้องยื่นภาษีและเสียภาษี อย่างไรก็ตามกฏหมายได้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ที่พิการ ในส่วนของเงินได้ที่ไม่เกิน 190,000 บาทแรก ดังนี้

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 

– ได้รับการยกเว้นเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท โดยสามารถใช้สิทธิหักจากเงินได้ประเภทใดก็ได้ที่ได้รับระหว่างปีภาษี แต่สิทธิทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ 190,000 บาท

เช่น ถ้ามีเงินได้จากเงินเดือนตลอดทั้งปี 200,000 บาท และเงินได้จากดอกเบี้ย 200,000 บาท สามารถเลือกใช้สิทธิยกเว้นเงินได้นี้ออกจากเงินเดือนทั้งหมด 190,000 บาทไปเลย ทำให้เหลือเงินได้จากเงินเดือนสำหรับเสียภาษีเพียง 10,000 บาท หรือใช้สิทธิยกเว้นเงินได้จากเงินเดือนเพียง 100,000 บาท แล้วใช้สิทธิที่เหลืออีก 90,000 บาท สำหรับยกเว้นเงินได้จากดอกเบี้ยอีกก็ได้
– กรณีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้อายุ 65 ปีขึ้นไป ให้ต่างฝ่ายต่างหักเงินได้ได้คนละ 190,000 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 

กรณีสูงอายุ

 

มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีภาษีนั้น
อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น
การใช้สิทธิยกเว้นต้องแสดงรายการเงินได้และจำนวนเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินนั้น ตอนยื่นภาษี

กรณีผู้ที่พิการ

 

มีบัตรประจำตัวคนพิการ
อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น
การใช้สิทธิยกเว้นต้องแสดงรายการเงินได้และจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินนั้นตอนยื่นภาษี

แบบฟอร์มที่ต้องใช้

 

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ กรณีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือกรณีคนพิการอายุไม่เกิน 65 ปี

ยื่นภาษี รู้มั้ย “ผู้สูงอายุ”ได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้อะไรบ้าง ?

สำหรับการยื่นภาษีแบบกระดาษยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ส่วนการยื่นภาษีทางออนไลน์ ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 เมษายน 2565

 

ยื่นภาษีได้ที่ไหนบ้าง

 

1.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
2.ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ New e-Filing
3.ไปรษณีย์ลงทะเบียน เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยส่งพร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือใบธนาณัติตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวนไปที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
กรมสรรพากรจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นวันรับแบบฯ และชำระภาษี และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยื่นแบบ ฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้ผ่านระบบ New e-Filing

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์สรรพากร www.rd.go.th เลือก ยื่นออนไลน์ ระบบจะพาไปที่ efiling.rd.go.th
2.กดสมัครสมาชิกตามวิธีด้านล่าง ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.กรอกเลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลือก Captcha (ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ)
4.เลือก ประสงค์ลงทะเบียนเพื่อ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระบุ ข้อมูลผู้เสียภาษี
5.ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์
6.กำหนดรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน เลือกคำถาม/คำตอบ 3 ข้อ เพื่อใช้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
7.อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข/ยืนยันการลงทะเบียน
8.เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ตั้งไว้

อ้างอิงข้อมูล : กรมสรรพากร , iTAX

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market